قوانین پرداخت

1.1 شرکت در هر لحظه خاص مسئولیت مالی مانده حساب مشتری را به عهده دارد

مسئولیت مالی شرکت با اولین سابقه درمورد سپرده گذاری مشتری شروع می شود و تا برداشت کامل وجوه ادامه می یابد.

1.3 مشتری حق دارد هر مقدار از بودجه موجود در حساب وی را در زمان استعلام از شرکت مطالبه کند.

1.4 تنها روشهای رسمی سپرده گذاری / برداشت ها روشهایی است که در وب سایت رسمی شرکت ظاهر می شود.  مشتری کلیه خطرات مربوط به استفاده از این روشهای پرداخت را فرض می کند زیرا روش های پرداخت نه شرکای شرکت و نه مسئولیت شرکت است.  شرکت مسئولیتی در قبال تأخیر یا لغو معامله ای که با روش پرداخت ایجاد شده است ندارد.  در صورتی که مشتری ادعای مربوط به هر یک از روشهای پرداخت را داشته باشد ، مسئولیت تماس با خدمات پشتیبانی از روش پرداخت خاص و اطلاع شرکت در مورد این مطالبات است

1.5 شرکت مسئولیت فعالیت هیچ یک از ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث را که ممکن است مشتری برای ایجاد سپرده / برداشت از آن استفاده کند ، بر عهده نمی گیرد.  مسئولیت مالی شرکت برای وجوه مشتری از زمانی که وجوه به حساب بانکی شرکت یا هر حساب دیگر مربوط به روش های پرداخت که در وب سایت شرکت وجود دارد بارگذاری شده است ، شروع می شود.  در صورت شناسایی هرگونه کلاهبرداری در طی یا بعد از معامله مالی ، شرکت حق دارد این معاملات را فسخ و حساب مشتری را فسخ کند. <br> مسئولیت شرکت در قبض وجوه مشتری به محض برداشت وجوه از حساب بانکی شرکت به پایان می رسد.  یا هر حساب دیگری که مربوط به شرکت است.

1.6 در صورت بروز هرگونه اشتباه فنی مربوط به معاملات مالی ، شرکت حق خود را برای لغو چنین معاملات و نتایج آنها محفوظ می دارد.

1.7 مشتری ممکن است تنها یک حساب کاربری ثبت شده در وب سایت شرکت داشته باشد.  در صورت تشخیص هرگونه تقلید در حساب های مشتری ، شرکت حق دارد حساب حق و حساب مشتری را بدون حق برداشت خود مسدود کند.

2. ثبت مشتری

2.1 ثبت نام مشتری بر اساس دو مرحله اصلی انجام می شود

ثبت نام مشتری - - تأیید هویت مشتری

برای انجام مرحله اول مشتری باید:

شناسه واقعی و مشخصات تماس با شرکت را در اختیار شرکت قرار دهید. - برای قبول موافقت نامه های شرکت و ضمائم آنها

2.2 به منظور تکمیل مرحله دوم شرکت نیاز به درخواست دارد و مشتری باید ارائه کند

- یک اسکن یا یک عکس دیجیتالی از شناسنامه خود. - کپی کامل از تمام صفحات شناسنامه وی با عکس و مشخصات شخصی.

The company saves the right to demand from the client other documents such as payment bills, bank confirmation, bank card scans or any other document that may be necessary during the identification process.

2.3 The identification process should be completed in 10 business days since company`s request to identify the client. In some cases the company may increase the identification process up to 30 working days.

3. Deposit processes

In order to make a deposit the client has to make an enquiry from his "personal cabinet". In order to complete the enquiry the client has to choose any of the payment methods from the list, fill all the necessary details and to continue to the payment page.

The following list of currencies available for deposit: USD

Processing time of the enquiry depends on the payment method and may vary from one method to another, the company cannot regulate the processing time. In case of using electronic payment methods the transaction time can vary from seconds to days. In case of using direct bank wire the transaction time can be up to 45 business days.

Any transactions made by the Client must be executed through the determined source of the transaction, belonging exclusively to the Client, who carries out the payment by his/her own funds. The withdrawal, refund, compensation, and other payments carried out from the Client’s account can only be made using the same account (bank, or payment card) that was used to deposit the funds. Withdrawal from the Account may be carried out only in the same currency in which the corresponding deposit was made.

4. Taxes

The company is not a tax agent and not provides any clients financial information to any third part. This information would be provided just in case of official demand from a government office.

5. Refund policy

5.1 The Client is entitled at any time to withdraw any or all funds from his/her Account by sending the Company a Request for Withdrawal containing the Client’s order to withdraw money from the Client’s Account, which complies with the following terms:

- the Company will fulfill the order in the Client’s trading account only within the balance of the Client’s Account at the time of order fulfillment. If the amount withdrawn by the Client (including commissions and other expenses for making payment pursuant to this Regulation) exceeds the balance on the Client's Account, the Company may reject the order after explaining that rejection;

- the Client's order to withdraw money from the Client's Account must comply with the requirements and restrictions set forth by current legislation and other statutes of the countries in the jurisdiction of which such transfer is made;

- money from the Client's Account must be withdrawn to the same payment instrument that was previously used by the Client to transfer funds to the Account. The Company may limit the amount of the withdrawal to a payment instrument to the deposits on the Client's account from that payment instrument. The Company may, at its discretion, make exceptions to this rule and withdraw Client money to other payment instruments, but the Company may at any time ask the Client for the payment information for the other payment instruments, and the Client must provide the Company with that payment information.;

5.2 A Request for Withdrawal is be fulfilled by transferring money to the Client’s External Account by an Agent authorized by the Company.

5.3 The Client will make a Request for Withdrawal in the currency of the deposit. If the deposit currency is different from the transfer currency, the Company will convert transfer amount into the transfer currency at the exchange rate established by the Company as of the time when the funds are debited from the Client’s Account.

5.4 The currency in which the Company makes transfers to the Client’s External Account, depending on the currency of the Client’s Account and the withdrawal method, may be displayed in the Client’s Dashboard.

5.5 The conversion rate, commission and other expenses related to each method of money withdrawal are set by the Company and may be changed at any time at the Company’s sole discretion. The exchange rate may differ from the currency exchange rate set by the authorities of a particular country and from the current market exchange rate for the relevant currencies. In the cases established by Payment Service Providers, funds may be withdrawn from the Client’s External Account in a currency that is different from the currency of the Client’s External Account.

5.6 The Company reserves the right to set minimum and maximum withdrawal amounts depending on the withdrawal method. These restrictions will be posted in the Client's Dashboard.

5.7 The order is considered accepted by the Company if it is created in the Client’s Dashboard, is shown in the Payment History section and in the Company’s system for accounting of clients’ requests. An order created in any manner other than that specified in this clause will not be accepted and fulfilled by the Company.

5.8 Money will be withdrawn from the Client's account within five (5) business days.

5.9 If funds sent by the Company pursuant to a Request for Withdrawal have not arrived in the Client's External Account within five (5) business days, the Client may ask the Company to investigate the transfer.

5.10 If the Client made a mistake in the contact information when drawing up a Request for Withdrawal that resulted in failure to transfer money to the Client's External Account, the Client will pay a commission for resolving the situation.

5.11 The Client's profit in excess of the funds deposited by the Client may be transferred to the Client's External Account only by a method agreed by the Company and Client, and if the Client made a deposit in his/her account by a certain method, the Company has the right to withdraw a previous deposit by the Client by the same method.

6. Payment mothods for refunds

6.1 Bank transfer.

6.1.1 The Client may send a Request for Withdrawal by bank transfer at any time if the Company accepts this method at the time of funds transfer.

6.1.2 The Client may make a Request for Withdrawal only to a bank account opened in his/her name. The Company will not accept and fulfill orders to transfer money to a bank account of a third party.

6.1.3 The Company must send the money to the Client's bank account according to the information in the Request for Withdrawal if the conditions of clause 7.1.2. of this Regulation are met.

The Client understands and agrees that the Company assumes no liability for the time it takes to make a bank transfer.

6.2 Electronic Transfer.

6.2.1 The Client may send a Request for Withdrawal by electronic transfer at any time if the Company uses electronic money transfer when the request is made.

6.2.2 The Client may make a Request for Withdrawal only to his/her personal electronic account.

6.2.3 The Company must send money to the Client's electronic account according to the information in the Request for Withdrawal.

6.2.4 The Client understands and acknowledges that the Company is not responsible for the how long it takes to make an electronic transfer or for circumstances resulting in a technical failure during the transfer if they occurred through no fault of the Company.

6.3 The Company may, at its discretion, offer the Client other methods for withdrawing money from the Client's account. This information is posted in the Dashboard.بیشتر