برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 11:50, 27.10.2021*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CAD
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD
72%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CHF
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
61%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB
45%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
30%
کریپتوکارنسی‌ها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
15%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Dash
15%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.