برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 16:10, 26.05.2022*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
89%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
64%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
50%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
50%
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40/EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200
37%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.