موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

برنامه‌ی معاملات نمادها

فهرست فعلی دارایی های موجود با پرداخت های مربوطه. مربوط به: 23:32, 10.06.2023*
نمادهای معاملاتی
(UTC+2)
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/TRY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CNH OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/NOK OTC
90%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
79%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY OTC
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/HUF OTC
60%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Brent Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
WTI Crude Oil OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Natural Gas OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Platinum spot OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Palladium spot OTC
45%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Amazon OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Tesla OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
VISA OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FedEx OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
91%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Netflix OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alibaba OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
TWITTER OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Citigroup Inc OTC
85%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Cisco OTC
76%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
61%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
60%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
ExxonMobil OTC
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
36%
کریپتوکارنسی‌ها
شاخص
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUS 200 OTC
67%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
US100 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
DJI30 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
SP500 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E50EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
D30EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
JPN225 OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
F40EUR OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
100GBP OTC
45%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
E35EUR OTC
45%
*داده های برجسته فقط در زمان بارگیری صفحه مرتبط هستند و فقط برای اهداف مرجع هستند.
*برنامه زمانبندی دارایی در زمان سرور (UTC+2) مشخص شده است..