برنامه‌ی معاملات نمادها

نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
Relevant for: 04:46, 16.04.2021*
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Walt Disney OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
IBM OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
UKBrent OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USCrude OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Google OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
McDonald's OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bank of America OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Home Depot Inc OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Caterpillar Inc OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Altria Group Inc OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alcoa Inc OTC
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/SGD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CHF
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CAD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
66%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Lukoil OTC
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
61%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
56%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
3M Company OTC
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY
51%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD
50%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
47%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Nornickel OTC
46%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EOS
40%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.