برنامه‌ی معاملات نمادها

Relevant for: 15:52, 03.08.2021*
نمادهای معاملاتی
پرداخت الکترونیکی
ارز
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CAD
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/USD
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CHF/JPY
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/RUB
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CAD
84%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CHF
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CAD
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/AUD
83%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/JPY
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/SGD
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CHF
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/CAD
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/JPY
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/USD
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/CHF
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/CHF
78%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/RUB
77%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
GBP/JPY
75%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/JPY
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/AUD
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/JPY
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/USD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/CAD
70%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/CHF
69%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USD/JPY
68%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
CAD/CHF
65%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/GBP
63%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
NZD/USD
58%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EUR/NZD
54%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
AUD/NZD
50%
کالاها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gold OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
UKBrent OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
USCrude OTC
80%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Silver OTC
80%
سهام
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Apple OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Walt Disney OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Altria Group Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Boeing Company OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Microsoft OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Home Depot Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Pfizer Inc OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Intel OTC
92%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Alcoa Inc OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Lukoil OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
FACEBOOK INC OTC
88%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Google OTC
87%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
HP Inc OTC
86%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Nornickel OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Gazprom OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
3M Company OTC
82%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Johnson & Johnson OTC
81%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Caterpillar Inc OTC
74%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
American Express OTC
73%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bank of America OTC
47%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
IBM OTC
45%
کریپتوکارنسی‌ها
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
Bitcoin
40%
نماد در حال حاضر برای معامله در دسترس است
EOS
40%
*The featured data is relevant only at the time of page loading and is for reference purposes only.