Motor koji daje optimizovane tabele smanjuje vreme učitavanja i povećava život baterije do 25%.

Politika plaćanja

1.1 Kompanija je finansijski odgovorna za saldo računa klijenata u bilo kom određenom trenutku.

1.2 Finansijska odgovornost kompanije počinje prvim zapisom o depozitu klijenta i nastavlja se do potpunog povlačenja sredstava.

1.3 Klijent ima pravo da zahteva od kompanije bilo koji iznos sredstava koji je dostupan na njegovom/njenom računu u trenutku upita.

1.4 Jedine zvanične metode depozita/povlačenja su metode koje se pojavljuju na zvaničnom internet sajtu kompanije. Klijent pretpostavlja sve rizike povezane sa korišćenjem ovih metoda plaćanja jer metode plaćanja nisu partneri kompanije i nisu odgovornost kompanije. Kompanija nije odgovorna za bilo koje kašnjenje ili otkazivanje transakcije koje je uzrokovano metodom plaćanja. U slučaju da klijent ima bilo kakve reklamacije u vezi sa bilo kojom metodom plaćanja, njegova/njena odgovornost je da kontaktira uslugu podrške za određenu metodu plaćanja i da obavesti kompaniju o tim reklamacijama.

1.5 Kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za aktivnost bilo kojih pružalaca usluga kao trećeg lica koje klijent može da koristi za izvršenje depozita/povlačenje. Finansijska odgovornost kompanije za sredstva klijenta počinje onda kada sredstva legnu na bankovni račun kompanije ili na bilo koji drugi račun povezan sa metodama plaćanja koje se pojavljuju na internet sajtu kompanije. U slučaju da se otkrije bilo koja prevara tokom ili nakon finansijske transakcije, kompanija zadržava pravo da otkaže takvu transakciju i da zamrzne račun klijenta.
Odgovornost kompanije za sredstva klijenta završava se kada se sredstva povuku sa bankovnog računa kompanije ili bilo kog drugog računa povezanog sa kompanijom.

1.6 U slučaju bilo kojih tehničkih grešaka u vezi sa finansijskim transakcijama, kompanija zadržava pravo da otkaže takve transakcije i njihove rezultate.

1.7 Klijent može da ima samo jedan registrovan račun na internet sajtu kompanije. U slučaju da kompanija otkrije dupliranost računa klijenta, kompanija zadržava pravo da zamrzne račune i sredstva klijenta bez prava na povlačenje.

2. Registracija klijenta

2.1 Registracija klijenta se zasniva na dva osnovna koraka:

- Registracija internet sajta klijenta.
- Verifikacija identiteta klijenta.

Da dovrši prvi korak potrebno je da klijent:

-Dostavi kompaniji njegov/njen pravi identitet i detalje za kontakt.
- Da prihvati kompanijske ugovore i priloge ugovora.

2.2 Da bi se završio drugi korak, potrebno je da kompanija zahteva i potrebno je da klijent dostavi

- skenirana slika ili digitalna fotografija njegovog/njenog identifikacionog dokumenta.
- cela kopija svih strana njegovog/njenog ID dokumenta sa fotografijom i ličnim detaljima.

Kompanija zadržava pravo da traži od klijenata bilo koja druga dokumenta, kao što su računi plaćanja, bankovne potvrde, skenirane slike bankovnih kartica ili bilo koji drugi dokument koji može da bude neophodan tokom procesa identifikacije.

2.3 Proces identifikacije mora da se završi u roku od 10 radnih dana od zahteva kompanije. U nekim slučajevima kompanija može da produži period identifikacije do 30 radnih dana.

3. Proces depozita

Da se napravi depozit, klijent treba da dostavi obrazac upita iz njegovog ličnog kabineta. Da bi popunio upit, klijent treba da izabere bilo koju od metoda plaćanja sa spiska, popuni sve neophodne detalje i nastavi plaćanje.

Sledeće valute su dostupne za depozit: USD

Vreme procesuiranja zahteva za povlačenje zavisi od metode plaćanja i može da varira od jedne do druge metode. Kompanija ne može da reguliše vreme procesuiranja. U slučaju korišćenja elektronskih metoda plaćanja, vreme transakcije može da varira od nekoliko sekundi do nekoliko dana. U slučaju korišćenja direktnog bankovnog transfera, vreme transakcije može da bude od 3 do 45 radnih dana.

Sve transakcije koje obavi klijent moraju se izvršiti preko određenog izvora transakcije, koji pripada isključivo klijentu, koji sprovodi plaćanje njegovi,/njenim sopstvenim sredstvima. Povlačenje, povraćaj, kompenzacija, i druga plaćanja koja se obave sa računa klijenta mogu se obaviti samo korišćenjem istog računa (bankovna kartica ili kartica za plaćanje) koja je korišćena da se deponuju sredstva. Povlačenje sa naloga se može izvršiti samo u valuti koja odgovara urađenom depozitu.

4. Porezi

Komapnija nije poreski agent i ne daje finansijske informacije klijenata bilo kojim trećim licima. Ove informacije mogu da se dostave samo u slučaju zvaničnog zahteva vladinih organa.

5. Politika refundiranja

5.1 Klijent može da u bilo kom trenutku povuče deo ili sva sredstva sa svog računa slanjem zahteva kompaniji za povlačenje koji sadrži nalog klijenta za povlačenje novca sa računa klijenta, koji je usklađen sa sledećim pravilima:

- Kompanija će obaviti nalog za povlačenje sa trgovačkog računa klijenta, koji će biti ograničen preostalim saldom računa klijenta u trenutku izvršenja naloga. Ako iznos koji povuče klijent (uključujući provizije i druge troškove prema ovom propisu) premašuje saldo računa klijenta, kompanija može da odbije nalog nakon objašnjenja razloga odbijanja.;

- nalog klijenta za povlačenje novca sa računa klijenta mora da bude u skladu sa zahtevima i ograničenjima definisanim prema sadašnjem zakonu i drugim uredbama zemalja po zakonodavstvu po kojim se takva transakcija obavlja;

- novac sa računa klijenta mora da se povuče na isti sistem plaćanja sa istim ID novca koji je prethodno klijent koristio da deponuje sredstva na račun. Kompanija može da ograniči iznos povlačenja na sistem plačanja iznosom depozita koji je pristigao na račun klijenta sa sistema plaćanja. Kompanija može, po svom nahođenju, da pravi izuzetke od ovog pravila i povuče novac klijenta na druge sisteme plaćanja, ali kompanija može u bilo kom trenutku da traži od klijenta informacije o plaćanju za druge sisteme plaćanja, i klijent mora da dostavi kompaniji informacije o plaćanju.;

5.2 Zahtev za povlačenje se obavlja prenosom sredstava na spoljni račun klijenta od strane agenta koga je ovlastila kompanija.

5.3 Klijent će podneti zahtev za povlačenje u valuti depozita. Ako je valuta depozita drugačija od valute prenosa, kompanija će zameniti iznos u valutu prenosa po kursu koji ustanovi kompanija od trenutka kada su sredstva zadužena sa računa klijenta.

5.4 Valuta u kojoj kompanija obavlja prenose može da se prikaže na komandnoj tabli klijenta, u zavisnosti od valute računa klijenta i metode povlačenja.

5.5 Kurs razmene, provizija i drugi troškovi povezani sa svakom metodom povlačenja su definisani od strane kompanije i mogu se menjati u bilo kom trenutku po nahođenju kompanije. Kursna stopa može da se razlikuje od kursne stope valute koju su odredili organi određene zemlje i i od trenutne kursne stope na tržištu za odgovarajuće valute. U slučajevima koje odrede pružaoci usluga plaćanja, sredstva mogu da se povlače sa računa klijenta u valuti koja je različita od valute na spoljnom računu klijenta.

5.6 Kompanija zadržava pravo da postavi minimalne i maksimalne iznose povlačenja u zavisnosti od metode povlačenja. Ova ograničenja će biti postavljena na kontrolnoj tabli klijenta.

5.7 Nalog za povlačenje se smatra prihvaćenim od strane kompanije ako je kreiran na kontrolnoj tabli klijenta i prikazan u odeljku istorije salda, kao i u sistemu kompanije za zahteve za razmatranje zahteva klijenata. Nalog koji je kreiran na bilo koji način koji nije preciziran ovom klauzulom neće biti prihvaćen i izvršen od strane kompanije.

5.8 Sredstva će biti povučena sa računa klijenta u roku od pet (5) radnih dana.

5.9 Ako sredstva koja je poslala kompanija prema zahtevu za povlačenje nisu pristigla na spoljni račun klijenta nakon pet (5) radnih dana, klijent može da traži od kompanije da ispita ovaj prenos.

5.10 Ako je klijent napravio grešku u informacijama za plaćanje prilikom procesuiranja zahteva za povlačenje koje je rezultirao neuspešnim prenosom novca na spoljni račun klijenta, klijent će platiti proviziju za rešavanje ove situacije.

5.11 Profit klijenta koji prevazilazi sredstva koja je klijent deponovao mogu da se prenose na spoljni račun klijenta samo putem metode koja je dogovorena između kompanije i klijenta, i ako je klijent postavio depozit na svoj račun određenom metodom, kompanija ima pravo da povuče prethodni depozit klijenta istom metodom.

6. Metode plaćanja za povlačenja

6.1 Bankovni transfer.

6.1.1 Klijent može da pošalje zahtev za povlačenje putem bankovnog transfera u bilo kom trenutku ako kompanija prihvati ovu metodu u trenutku prenosa sredstava.

6.1.2 Klijent može da podnese zahtev za povlačenje samo na bankovni račun koji je otvoren na njegovo/njeno ime. Kompanija neće prihvatiti niti izvršiti naloge za prenos novca na bankovni račun trećeg lica.

6.1.3 Kompanija mora da šalje novac na bankovni račun klijenta u skladu sa informacijama u zahtevu za povlačenje ako su uslovi iz klauzule 7.1.2. ovog propisa ispunjeni.

Klijent razume i prihvata da kompanija ne snosi nikakvu odgovornost za vreme trajanja bankovnog transfera.

6.2 Elektronski transfer.

6.2.1 Klijent može da šalje zahteva za povlačenje elektronskim transferom u bilo kom trenutku ako kompanija koristi ovu metodu kada se transfer obavlja.

6.2.2 Klijent može da podnese zahtev za povlačenje samo na svoj lični novčanik elektronskog sistema plaćanja.

6.2.3 Kompanija mora da šalje novac na elektronski račun klijenta u skladu sa informacijama u zahtevu za povlačenje.

6.2.4 Klijent razume i prihvata da kompanija nije odgovorna za vreme tokom kojeg traje elektronski transfer ili za okolnosti koje rezultiraju tehničkom neispravnošću tokom transfera, ako su se one dogodile bez greške kompanije.

6.3 Kompanija može, po svom nahođenju, da ponudi klijentu druge metode za povlačenje novca sa računa klijenta. Ove informacije se objavljuju na kontrolnoj tabli.