Lịch giao dịch tài sản

Сurrent list of available assets with corresponding payouts. Relevant for: 15:18, 07.10.2022*
Tài sản
Payout
Tiền tệ
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/RUB OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/TRY
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/NZD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/HUF OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/USD
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD OTC
87%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/TRY OTC
84%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CAD
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/AUD
83%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/JPY OTC
82%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/NOK OTC
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CAD
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/CHF OTC
79%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CHF
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/JPY
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
GBP/CHF
78%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CHF/JPY OTC
77%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/USD
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/CHF
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH OTC
76%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
NZD/JPY OTC
75%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/USD
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CAD
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CHF
70%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/JPY
65%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/JPY
64%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAD/JPY OTC
63%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/RUB OTC
63%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUD/CAD
55%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/AUD
41%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
EUR/GBP
38%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
USD/CNH
36%
Hàng hóa
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Gold OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Brent Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
WTI Crude Oil OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Silver OTC
80%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Platinum spot OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Palladium spot OTC
45%
Cổ phiếu
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Boeing Company OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Amazon OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
American Express OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
FACEBOOK INC OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Apple OTC
92%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Tesla OTC
91%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Netflix OTC
88%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Johnson & Johnson OTC
86%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Citigroup Inc OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Intel OTC
85%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
McDonald's OTC
81%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Microsoft OTC
74%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Alibaba OTC
68%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
TWITTER OTC
52%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
ExxonMobil OTC
42%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Pfizer Inc OTC
36%
Tiền tệ crypto
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Ethereum
40%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Dash
25%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Bitcoin
15%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
BCH/EUR
15%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
BCH/GBP
15%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
BTC/GBP
15%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Polkadot
15%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
Chainlink
15%
Chỉ số
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AUS 200 OTC
67%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SMI 20
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
HONG KONG 33
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
CAC 40
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
AEX 25
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225 OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR OTC
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
DJI30
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
SP500
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E50/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
D30/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
JPN225
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
F40/EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
100GBP
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
E35EUR
45%
Tài sản hiện có sẵn để kinh doanh
US100
45%
*Dữ liệu nổi bật chỉ có liên quan tại thời điểm tải trang và chỉ dành cho mục đích tham khảo.