موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2023-04-07 15:29:32
I love this platform, I usually lost some money as a beginner, but I'm learning how to control my emotions and timing and start trading smart for good results. The broker has everything you need to spend your time and get satisfaction and profit.
This is the most user-friendly program.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-07 07:23:57
Best trading application daliy market news mail, especially daily tournamit win prices , Daily trading statement
Personal bouns Quick withdrawal & deposits (both same time) good profit return 92%
Amazing feuter good work
(But not in cripto profit rate like BTC ect
Make sure in one thing cripto to profit rate at lest 80% )
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-07 03:17:47
Great platform for beginners. Withdrawal was very quick earlier but now a days it is taking longer as my recent withdrawal was processed after 2.5 days.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-07 00:09:14
Pocket option is a really good trading site, I have never met a person who was victimized by Pocket Option, you can use it with confidence
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-06 14:57:33
great!!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-06 05:32:58
I love this platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-06 01:31:28
Rookie trader but is an interesting experience
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-06 01:24:33
well this is the first time trading and i love this platform over the ones i seen friends use.. def going to tell all my friends to come here !
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-05 21:13:32
I love the trading platform but I feel like the bots are causing glitches because there are times when I've won and I didn't get paid for it and there are times that I lost and I did get paid for it although my wins not being paid outweigh my losses I've only been paid on a loss maybe twice but I've lost over $100 on trades that were in the profit but I never received the profit that needs to be fixed
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2023-04-05 17:35:19
It’s ok platform. Only if you know what you are doing. It’s your choice to join or not. Just don’t join unless you know how to trade. Keep your money unti you have grown it. Then you can trade.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید