موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2023

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-08-09 21:21:43
I love this platform.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-07 11:22:12
its very interesting platform to trade and easy withdrawal , i like very much....

its easy to trade with indicators
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-06 21:27:18
this is by far the best trading platform I've used EVER! Thanks PO
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-06 01:40:58
Overall, nice layout.
Easy to use platform.
Free and paid tournament opportunities, a step above/alternative to a demo account.
So far, so good.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-04 15:22:19
THE BEST BROKER
it is the best broker at the moment. I love the broker. It is one of the best with the best features. I like it very much.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-03 21:34:52
I've been using for a year and a half, I appreciate the new update, and I look forward to continuing using PO as my broker
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-03 09:50:33
Have becoming falling in love with this platform though I just started today. Keep it up
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-03 04:12:05
One of the best brokers out there. You'll be hard pressed to find a better one with a 24/7 support to help out
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-02 15:54:05
good plaform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-08-02 15:44:53
BEST PLATFORM
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید