موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2021-04-11 03:55:18
Something cool and creatively put together. Worth investing.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-10 19:36:05
Great platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-10 11:02:04
there are some hicups but overall a decent learning experience
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-10 06:02:51
Nice to trade
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-08 19:29:08
I lost some money my first time around, but now I have gotten better and learned new strategies, and I am making some profit, slowly but surely
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-07 06:50:25
PocketOption is probably one of the better brokers. The buyouts could be better during the times that I trade. Sometimes a bit laggy when inputing a trade also. Love that you can put candles on the chart & mark them up. You can also add indicators & trade on them. That is big for me!
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-04 11:34:53
Really awesome platform used to trade. Indicators are easy to follow once you understand it. So many helpful people willing to assist.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-03 18:39:07
I LOVE POCKET OPTION! I've tried a few other platforms and this one is by far the best one with consistent profits. Those who complain it's a scam just don't seem to know how to read charts etc. I was able to leave my 9-5 and have financial freedom thanks to these guys. :)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-04-02 15:47:49
The platform is good
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2021-03-31 04:23:14
i love this app its amazing for trades a1
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برای Pocket Option نظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید