موتور رندر نمودارهای بهینه زمان بارگذاری را کاهش می دهد و دوام باتری را تا 25% افزایش می دهد.

نظرات واقعی 2024

بازخورد شما به ما در بهبود خدمات کمک می کند و موجبات تجربه تجاری بهتر، متناسب با نیازهای خاص شما را فراهم می سازد. رتبه بندی ها را مشاهده کنید و پیشنهادات خود را ارائه دهید. ما از نظرات شما قدردانی می کنیم!

نظرات مشتریان

2022-02-09 17:09:29
Have been trading for about 4 month's now on this platform and must say it has been a very pleasant experience.
Very user friendly, a lot of indicators to use and fast placing of trades in comparison to other brokers where they tend to lag a lot.

After reading a lot of negative feedback about withdrawing money I got a bit sceptic, so I did my first withdraw yesterday as a test and this was really pain free. It was processed and in my wallet under half an hour so I'm liking it so far.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-07 15:22:16
best platform
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-07 12:44:37
best trading pocket option trustly
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-07 00:08:15
great platform for good understanding.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-05 12:37:59
Great and trustworthy platform with a solid community - the one I trust the most. I recommend :)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-04 15:49:18
A great platform with an awesome community! :)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-04 13:22:11
Great platform to trade.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-03 21:25:22
You have to be relaxed and good-tempered, open pocket option, trade, win, and come out happy, be with pocket option in order to win stronger, there's a strategy and indicators that are very good to win Their support is very good and is answered at the same time :)
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-03 21:14:38
Great platform to trade, reliable and easy to use.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود
2022-02-03 19:54:23
I've never once got cheated by Pocket Option. Timely withdrawals less than half an hour. I've withdrawn 100$ without any delay. Doesn't seem like a scam unlike other brokers out there.
نظرات بدون هیچ تغییری در متن اصلی منتشر می شود

برایs ظر ارسال کنید

لطفا توجه داشته باشید

برای ارسال نظر باید یک حساب کاربری وریفای شده باشید