Motor koji daje optimizovane tabele smanjuje vreme učitavanja i povećava život baterije do 25%.

Obelodanjivanje rizika

Zvanični jezik kompanije je engleski. Za detaljniji opis aktivnosti kompanije, molimo da posetite englesku verziju sajta. Informacije prevedene na jezike koji nisu engleski su samo u svrhe informisanja i nemaju zakonsku snagu, kompanija nije odgovorna za preciznost informacija dostavljenih na drugim jezicima.

Obelodanjivanje rizika za rad sa stranom valutom i derivatom

Ovo kratko upozorenje, kao deo opštih pravila trgovanja, nije namenjeno da pomene sve rizike i druge važne aspekte poslovanja stranim valutama i derivatima. Uzimajući u obzir rizike, ne treba da odlučujete o transakcijama gorepomenutih proizvoda ako niste svesni prirode ugovora u koje ulazite, zakonskih aspekata takvih odnosa u kontekstu takvih ugovora ili stepena izlaganja riziku. Poslovanja sa stranom valuitom i derivatima su povezana sa visokim rizikom, stoga nisu podobni za mnogo ljudi. Treba dobro da procenite do koje mere su takva poslovanja pogodna za Vas, uzimajući u obzir Vaše iskustvo, ciljeve, finansijske resurse i druge važne faktore.

1. Poslovanja sa stranom valutom i derivatima

1.1 Leveridž trgovanje znači da su potencijalni profiti uveličani; takođe to znači da su mnogi gubici uveličani. Što je manji zahtev za marginom, viši je rizik od potencijalnih gubitaka ako se tržište kreće protiv Vas. Ponekad potrebne margine mogu da budu niske do čak 0.5%. Imajte u vidu da prilikom trgovanja na marginama, Vaši gubici mogu da premaše Vašu inicijalnu uplatu i moguće je izgubiti mnogo više novca nego što ste inicijalno investirali. Iznos inicijalne margine može da deluje mali u poređenju sa vrednošću ugovora stranih valuta ili derivata, jer se tu koristi efekat "leveridž" ili "otpremanje" tokom trgovanja. Relativno neznatna pomeranja tržišta će imati proporcionalno uvećavajuči uticaj na deponovane iznose, ili one koje nameravate da deponujete. Ova okolnost može da radi za Vas, ili protiv Vas. Kada podržavate svoju poziciju, možete da snosite gubitke do mere inicijalne margine i dodatnih iznosa novca deponovanih u kompaniji. Ako tržište počne da se kreće u surpotnom pravcu od Vaše pozicije, i/ili iznos potrebne margine se poveća, kompanija može da zatraži od Vas da hitno deponujete dodatne iznose novca da podržite poziciju.Neispunjenje zahteva za deponovanje dodatnih iznosa novca može da rezultira zatvaranjem Vaše pozicije/-a od strane kompanije, i snosićete odgovornost za bilo koje gubitke ili nedostatak sredstava u vezi sa tim.

1.2 Nalozi i strategije koji smanjuju rizik

Plasiranje određenih naloga (na primer, nalozi "prekid-gubitka", ako ovo dozvoljava lokalno zakonodavstvo, ili nalozi "prekid-ograničenja"), koje ograničava maksimalan iznos gubitaka, može da se ispostavi kao neefikasno ako situacija na tržištu onemogućava izvršenje takvih naloga (na primer, nakon nelikvidnosti tržišta). Bilo koje strategije koje koriste kombinacije pozicija, na primer, "širenje" i "prostiranje" možda nisu manje rizične od onih povezanih sa uobičajenim "dugačkim" i "kratkim" pozicijama.

2. Dodatni rizici specifični za transakcije sa stranim valutama i derivatima

2.1 Uslovi za ulaženje u ugovore

Potrebno je da dobijete od Vašeg brokera detaljne informacije o uslovima za ulaženje u ugovore, i bilo koje obaveze u vezi sa tim (na primer, o okolnostima u kojima možete da dobijete obavezu da izvršite ili primite isporuku bilo koje stavke u okviru budućeg ugovora, ili u slučaju opcija, informacije o datumima isteka i ograničenjima u vremenu za izvršenje naloga). U nekim okolnostima, berza ili klirinška banka može da promeni zahteve neizmirenih ugovora (uključujući cenu izvršenja), da odražava promene na tržištu odgovarajuće stavke.

2.2 Suspenzija ili ograničenje trgovanja. Korelacija cene

Određene situacije na tržištu (na primer likvidnost) i/ili pravila poslovanja nekih tržišta (na primer suzpenzija trgovanja u odnosu na ugovore ili mesece ugovora, usled prekoračenja ograničenja u promenama cena) može da poveća rizik od nastalih gubitaka jer izvršavanje transakcija ili pozicije prilagođavanja ili umrežavanja postanu teške ili nemoguće. Gubici mogu da se povećaju, ako prodate opcije. Dobro utemeljena međuveza ne postoji uvek između cena stavke i stavke derivata. Odsustvo cene oznake može da učini procenu "korektne vrednosti" teškom.

2.3 Deponovana sredstva i imovina

Treba da se upoznate sa zaštitnim instrumentima, u okvirima ograničenja obezbeđenja koje ste deponovali u formi gotovine ili bilo kojih drugih stavki, kada obavljate radnju bilo u zemlji ili izvan nje, posebno ako može da bude da bude u pitanju nesolventnost ili bankrotstvo referentne firme. Obim do kojeg možete da povratite svoju gotovinu ili druge stavke je regulisan zakonodavstvom i lokalnim standardima u zemlji u kojoj druga ugovorna strana obavlja svoje aktivnosti.

2.4 Naknade za proviziju i druge naknade

Pre učestvovanja u bilo kom trgovanju treba da dobijete jasne detalje o svim naknadama provizije, obeštećenja i druge namete koje ćete morati da platite. Ovi troškovi će uticati na Vaš neto finansijski rezultat (profit ili gubitak).

2.5 Transakcije u drugim zakonodavstvima

Izvršenje transakcija na tržištima u bilo kojim drugim zakonodavstvima, uključujući tržišta koja su formalno povezana sa Vašim internim tržištem može da rezultira dodatnim rizicima po Vas. Pravila gorenavedenih tržišta mogu da se razlikuju od Vašeg u stepenu zaštite ulagača (uključujući niži nivo zaštite). Vaš lokalni zakonodavni organ ne može da garantuje obaveznu usklađenost sa pravilima, o čemu odlučuju zakonodavni organi ili tržišta u drugim zakondavstvima na kojim obavljate transakcije.

2.6 Rizici valuta

Zarade i gubici transakcija sa ugovorima renominovanim u stranoj valuti koja se razlikuje od valute na Vašem računu podložni su uticaju variranja kursne stope prilikom konvertovanja sa valute na ugovoru u valutu na računu.

2.7 Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti utiče na Vašu sposobnost da trgujete. Rizik je da Vašim CFD ili stavkom ne može da se trguje u vreme kada želite da trgujete (da sprečite gubitak, ili da napravite profit). Dodatno, margina koju treba da zadržite kao depozit sa CFD pružaocem se preračunava svakodnevno u skladu sa izmenama vrednosti osnovnih stavki CFD-a koji imate. Ako ovo preračunavanje (procena) proizvede pad vrednosti u odnosu na procenu prethodnog dana, biće potrebno da platite gotovinu CFD dobavljaču odmah da biste obnovili poziciju margine i pokrili gubitak. Ako ne možete da obavite plaćanje, onda CFR dobavljač može da zatvori Vašu poziciju bez obzira da li se Vi slažete sa tim postupkom. Moraćete da se suočite sa gubitkom, čak i ako se cena osnovne stavke naknadno oporavi. Postoje CFD dobavljači koji obračunavaju sve Vaše CFD pozicije ako nemate potrebnu marginu, čak i ako jedna od tih pozicija pokazuje profit za Vas u toj fazi. Da zadržite svoju poziciju otvorenom, možda ćete morati da prihvatite da dozvolite CFD dobavljaču da uzme dodatna plaćanja (obično sa Vaše kreditne kartice), po svom nahođenju, kada se traži da izmirite tražene obaveze. Na brzo promenljivom tržištu možete lako da napravite veliki račun na svoju kreditnu karticu na ovaj način.

2.8 "Prekid gubitka" ograničenja

Da bi ograničili gubitke, mnogi CFD dobavljači Vam nude mogućnost da koristite ograničenja ‘prekid gubitka’. Ovo automatski zatvara Vašu poziciju kada se dostigne granica cene po Vašem izboru. Postoje neke okolnosti u kojim je ‘prekid gubitka’ neefikasan, na primer, gde postoje brze promene cena ili zatvaranje tržišta. Ograničenja prekida gubitka ne mogu uvek da Vas zaštite od gubitaka.

2.9 Rizik izvršenja

Rizik izvršenja je povezan sa činjenicom da trgovanja ne moraju da se dogode odmah. Na primer, može da postoji vremenski razmak od momenta kad Vi plasirate svoj nalog do momenta kad se on sprovede. Tokom ovog perioda, tržište može da se preokrene protiv Vas. Što znači da se Vaš nalog nije sproveo po ceni koju ste očekivali. Neki CFD dobavljači Vam omogućavaju da trgujete čak i kada je tržište zatvoreno. Imajte u vidu da cene za ova trgovanja mogu da se znatno razlikuju od cene zatvaranja osnovne stavke. U mnogim slučajevima, raspon može da bude širi nego kada je tržište otvoreno.

2.10 Rizik druge ugovorne strane

Rizik druge ugovorne strane je rizik da dobavljač koji izdaje CFD (tj. Vaša druga ugovorna strana) ne izvrši i nije u mogućnosti da ispuni finansijske obaveze. Ako Vaša sredstva nisu adekvatno razdvojena od sredstava CFD dobavljača, a CFD se suoči sa finansijskim teškoćama, onda postoji rizik da možda nećete primiti novac koji je dospeo za Vas.

2.11 Sistemi trgovanja

Najveći broj običnih "glasovnih" i elektronskih sistema trgovanja koriste kompjuterske uređaje za usmeravanje naloga, aktivnosti na saldu, registrovanje i transakcije kliringa. Kao i sa drugim elektronskim uređajima i sistemima, oni mogu da imaju privremeni pad i pogrešnu aktivnost. Vaše šanse za naknadu određenih gubitaka mogu da zavise od ograničenja odgovornosti koju odredi dobavljač sistema za trgovanje, tržište, kliring kuće i i/ili referentne firme. Takva ograničenja mogu da variraju; neophodno je za Vas da dobijete detaljne informacije od Vašeg brokera u vezi sa ovim pitanjem.

2.12 Elektronsko trgovanje

Deponovana sredstva i imovina.

2.13 Vanberzanske aktivnosti

U mnogim zakonodavstvima, firmama je dozvoljeno da obavljaju vanberzanske aktivnosti. Vaš broker može da postupa kao druga ugovorna strana u takvim aktivnostima. Posebna funkcija ovakvih aktivnosti se odnosi na kompleksnost ili nemogućnost pozicija za zatvaranje, procenama vrednosti ili određivanju korektne cene ili izlaganja riziku. Iz gorenavedenih razloga, ove aktivnosti mogu da budu manje stroge ili da nude određeni režim pravila. Biće potrebno da se upoznate sa pravilima i rizicima s tim u vezi, pre izvršenja takvih radnji.